Elroi Marom

תשובות

חלק מצמצום פערים הוא להקנות לציבור בכל הארץ, בדגש על הפריפריה, מידע וכלים לשמירה על הבריאות והתנהלות בריאותית נכונה מגיל צעיר

15.10.18
68
2
1
הצבע\י לתשובה

נושאים לדיון

תגובות

מנהל מעגלי שיח עוד בדיקה
23.10.18 13:33
15.10.18 22:27
9.10.18 11:06