Elroi Marom

תשובות

חלק מצמצום פערים הוא להקנות לציבור בכל הארץ, בדגש על הפריפריה, מידע וכלים לשמירה על הבריאות והתנהלות בריאותית נכונה מגיל צעיר

15.10.18
14,828
0
2
הצבע\י לתשובה