Gaby Fosbery's picture
Gaby Fosbery

תשובות

1. לתרגם את כ-ל המסמכים באתר המשרד בנוגע להנקה לערבית אמהרית ורוסית

2. להנגיש טכנולוגית באופן ידידותי יותר וקל יותר- את הזמינות למידע הכתוב בנושא הנקה - באתר המשרד. המידע עשיר וטוב, אך מציאתו והנגישות למידע מסורבלת, חבויה, ולא מהודהדת מספיק.(אגב גם לא עבור ציבור אחיות בריה'צ שיהיה זמין לכולם לצורך הדפסת רובם)

3. לחדש הדפסת כ-ל עלוני המידע הנ'ל והפצתם, בתחנות טיפות החלב ובכל השפות ובניראות מותאמת לכל המגזרים והדתות

8.1.20
160
0
2
הצבע\י לתשובה

1. עידוד בגיבוי משרד הבריאות לפירסום מקדם הנקה : תכוף, יומיומי, מתעדכן, ומגוון בתשדיר שרות בטלויזיה, ברדיו, בעתונות הכתובה והמקוונת.

2. עידוד וגיבוי משרד הבריאות בפרסום פעילות קבוצות התמיכה הקהילתיות של ארגון "ליגת לה לצ'ה" שיפורסמו לגיטימית בתוך טיפות החלב ובתי החולים.

הארגון מקיים בכל הארץ (והעולם) ובאופן קבוע, מעגלי תמיכה לנשים מניקות, לצד תמיכה מקוונת באתרם וכל זאת בעלות מינימאלית וסמלית ובהתנדבות המנחות מטעמן. שיתופי הפעולה הבין ארגוניים, יאפשר הגנה תמיכה יעילה יותר לקהילת המניקות, וקידום יעדי ֶמטרות העל של משרד הבריאות

8.1.20
156
0
8
הצבע\י לתשובה

מקצוע יעוץ הנקה הוא בעל מורשת ושורשים של כ 50 שנה. המקצוע מנוהל היה מתמיד, עי נשים שלא בהכרח יסודן בסיעוד.
המקצוע בארץ. לעומת זאת, צעיר מאוד. יועצות ההנקה בטיפות החלב, הן יועצות הנקה שבחלקן הגדול זכו בעצמן, להתנסויות קליניות דלות אמצעים וזמינות כשהוכשרו.

עד מהרה הן מונו להיות מדריכות קליניות שמונו להדריךבמציאות של דלות שעות זמינות לעסוק בכך וללא "השתפשפות" מספקת, כדי להוות מודל לחיקוי מקצועי ומיומן.
התוצאה היא:
א. עתודה - של יועצות שלא קבלו מספיק שעות שעות תצפית והתנסות במצבים מורכבים.

7.1.20
273
1
1
הצבע\י לתשובה