Leah Sherman Zack's picture
Leah Sherman Zack

תשובות

1. אפשרות להתמחויות על - זיהומים, אונקולוגיה , ילדים, רפואה פנימית
2. הרשאות למרשמי רוקח , הרחבת סמכויות (לא ייתכן שלאחות יהיו סמכויו. לרשום מרשמים ולרוקח לא)
3. רובוטיקה- הכשרה באמצעות נהלים, לניהול נרקוטיקה, ניהול מלאי,הכנות רוקחיות וציטוטוקסיות
4. נהלי רקיחה - התאמה לusp 797 החדש , והכי חשוב נהלין אחידים לכל מי שמכין תרופות : רוקח, אחות, רופא אותם כללים לכולם. לא ייתכן שרק לרוקח יהיו נהלים והאחות יכולה להכין הכל
בנוהל usp 797 רשום במפורש שהנוהל מתייחס לכולם . מה שמחייב רוקח, מחייב גם אחות
5. תקינה לפי פעילות וגודל בית חולים

24.7.19
362
1
0
הצבע\י לתשובה