ednab's picture
ednab
אודיולוגית

תשובות

קיים פער עצום בין השכר במגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי. יש לשנות את בסיס השכר לגמרי. כל תוספת על בסיס השכר הקיים תהיה חסרת משמעות.
בנוסף לאפשר בחלק משעות המשרה לעסוק בנושאים אחרים מלמד בדיקות או טיפולים. למשל- שעות לעבודות מחקר, היוועצות של כלל הצוות.

16.7.19
283
0
1
הצבע\י לתשובה