Laurence's picture
Laurence
רוקח אחראי

תשובות

כאורחת בשרותי בריאות כללית אני חושבת שחלק גדול מזריקת העובדים /עובדות נובע מאלימות :
-אלימות מילולית ביקר בקרב המטופלים - אין טיפול אגרסיבי לא מצד ההנהלה לא מצד מרשד הבריאות לא מהמשטרה וגם לא בבתי משפט . כמעט ואין לחצי מצוקה והם גם לא עוזרים בכלום -איומים ואלימות נפשית הם יום יומיים ברוב המקומות וחייבים לטפל ה נושה בדחיפות :תיקון מחוק זכויות החולה מתחייב על מנת לאפשר ארחקה של אותם ״מטופלים אלימים ״
ענישה חמורה ומחויבות על פי נועל לדווח ולטיפול מיידי לא רק על ידי הנפגע אלא גם על ידי ההממונה עלו

17.7.19
209
1
0
הצבע\י לתשובה