Rasha Ramadan's picture
Rasha Ramadan

תשובות

כמו בארצות הברית המטופל נותן את המרשם וחוזר עוד יום יומיים לאסוף את התרופות, רק לתרופות דחופות מנפקים ישירות

16.7.19
169
0
2
הצבע\י לתשובה