Orit Shalev's picture
Orit Shalev

תשובות

על הרוקח להיות מופרד מהלקוחות עי זכוכית לשם הגנה מאלימות ומחיידקים

18.7.19
253
0
0
הצבע\י לתשובה

לחייב כל עמדה בבית מרקחת לפרטיות מלאה .המטופל יקבל שרות כמו אצל רופא כלומר יצירת חציצה מלאה בין המטופל שמקבל שירות לבין התור.
כך נוכל לתת שירות טוב יותר ללא לחץ מהאנשים שממתינים וללא צעקות .בנוסף לא יהיה מצב שבו מטפלים במישהו ופתאום נדחף מישהו אחר עם "רק שאלה".

גביית כסף ואריזה על ידי "פרח" בית מרקחת.

כסא גבוה לכל רוקח

הצבת שילוט שמזהיר מפני אלימות פיזית ומילולית כלפי הרוקחים ואכיפה

הצבת תרופות בגובה שלא מצריך להתכופף כיון שהגב שלי גמור כבר

ביטול הצורך ברישום ידני בספר נרקוטיקה

17.7.19
245
1
1
הצבע\י לתשובה