Anna Ben-Aroya's picture
Anna Ben-Aroya

תשובות

כל שנאמר כבר נכון.בפן האישי- השכר הבסיסי הנמוך שגורם לצורך בעבודות רבות ,סולם הדרגות התקוע זמן רב גמול השתלמות שגם לא השתנה מאז שהים רבות
בפן הכללי עדיין מקצוע זה נראה מוערך פחות התקינה בבתי חולים קטנה יחסית לשאר מקצועות הבריאות וכן בקהילה מספר השרותים רחוק מלספק

18.7.19
243
0
0
הצבע\י לתשובה
נילי חיון דיקמן's picture
נוצר ע"י
נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
תאריך : 05.04.2021 - 30.04.2021
31