Zafrir Eckstein's picture
Zafrir Eckstein

תשובות

שלוםנושא נוסף שאני רוצה להעלות הוא נושא הרוקח האחראי
אני לא חושב שקיים מקצוע שבו יש התערבות כל כך מדוקדקת בצורת ההעסקה של המנהל כמו במקצוע הרוקחות. מעבר לאישור הנדרש לכל מנהל, נדרש לדעת מהן שעות העבודה שהן חייבות להיות בבוקר, העדרות של מעל 14 יום מחייבת אישור והעדרות של מעל יומיים מחייבת הודעה.
לדעתי כדאי לשקול מחדש את מדידת הפרטניות שבה שדורשת הרגולציה למשרת הרוקח האחראי. אני מבען את הצורך לבחון את המועמד ומביו את הצורך לדרוש שיהיה במשרה מלאה אולם מעבר לכך זה מיותר לדעתי.

24.7.19
340
4
1
הצבע\י לתשובה

1) לדעתי יש לשקול מחדש את כל נושא ה- 29 ג', במיוחד בנושא ההתוויות לתרופה. הנושא הוא באחריות הרופאים, אבל עבר איכשהוא לאחריות הרוקחים. בלתי אפשרי לאכוף בבתי המרקחת וניפוק תרופות האם יש או אין צורך ב- 29 ג'. הדבר מהווה בירוקרטיה עצומה לרופאים, הגדלת העומס על הרוקחים, וטירטור בירוקריטי אדיר למטופלים כשהזעם יוצא בסופו של דבר בעיקר על הרוקח. זאת במקרה שהרוקח אכן מבין שהתרופה לא ניתנה להתוויה הרשומה, דבר שלעיתים קשה מאד להבין בבתי המרקחת, וכן בתחומים כמו פסיכאטריה, יש ניואנסים רבים באבחנות.

21.7.19
555
4
4
הצבע\י לתשובה