Meyrav Keinan's picture
Meyrav Keinan

תשובות

1. שכר שכר שכר- השכר אינו הולם את רמת ההכשרה הנדרשת כמו כן אין אפשרויות להתרדם בסולם התקדמות ושיפור שכר כתוצאה מלקיחת אחריות לדוג משרות ניהול,כוננויות וכד.
2. אין די השקעה בלמידה מאורגנת כולל מעטפת של הדרכות לאורך זמן והטמעה של שיטות עבודה וחשיבה חדשניות. גם כשיש השתלמות היא לרוב אינה מלווה בהדרכה כך שהיא לא מאפשרת למידה מעמיקה.
3. תנאים פיזים הולמים- מרפאות מוזנחות, מחסור בחדרים. אין אפשרות חמשרות בהיקף גדול יותר מחצי משרה...

24.7.19
181
0
0
הצבע\י לתשובה