Rakefet Sella's picture
Rakefet Sella

תשובות

העובדה שעבודה במערכת הציבורית אינה מספיקה לצורך עצמאות כלכלית ומרבית הפסיכולוגים העובדים בשירות הציבורי נאלצים להחזיק גם קליניקות גדולות תורמת מאוד לשחיקה.
אם תנאי השכר, ומעטפת הלימידה היו כאלה שמאפשים התפרנסות בכבוד רק מעבודה במערכת הציבורית גם בהיקפים של משרה מלאה או 75% משרה, הרדיפה המתמדת היתה מתמתנת והשחיקה יורדת. (זאת בנוסף ולא במקום מה שכבר כתבו על מסלולי קידום השתלמויות ולימדה בתוך מסגרת המערכת)

24.7.19
190
0
1
הצבע\י לתשובה