Inbar Morag's picture
Inbar Morag

תשובות

1. העדר תגמול הולם, בלשון המעטה, והציפיה המאוסה של משרד הבריאות שפסיכולוגים יעבדו בתנאים שגובלים באלטרואיזם, זאת אחרי שנים של התמחות בתנאים מעליבים - תורמים לשחיקה, לחווית השפלה ומיאוס במערכת הציבורית.
2. יש מקומות שמנוהלים על ידי פסיכיאטרים שתופסים את הפסיכולוגיה באופן מזלזל. במקומות אלה פסיכולוגים מושתקים ולעתים סופגים יחס בלתי הולם ובלתי מכבד.

24.7.19
293
1
1
הצבע\י לתשובה