Ofer Bashari's picture
Ofer Bashari

תשובות

השחיקה בשירות הציבורי במקצוע הפסיכולוגיה, ידועה גם ידועה היטב, לראשי האירגון בהווה ובעבר.
אני פסיכולוג קליני מומחה מדריך, ופסיכולוג חינוכי מומחה.כיום פנסיונר, ועברתי את כל המסלול המייגע והשוחק בהכשרה ובהדרכה. להל"ן הסיבות לדעתי, לשחיקה ולזילות של מקצוע הפסיכולוגיה בארץ.
1. השכר הנמוך מאוד תמורת העבודה, הדרישות המקצועיות, ומסלול ההכשרה הארוך. (עובדה ידועה).
2. הדרישות הגבוהות להכשרה ולהתמחות, אשר מקשות על המבקשים להצטרף למקצוע, מצד הוותיקים.
עם השנים השגת ההתמחות, הפכה למסלול יסורים מפותל ובעייתי יותר ויותר, עבור הפסיכולוג המתחיל.
(עובדה ידועה).

25.7.19
265
0
0
הצבע\י לתשובה