Fadi Kabajah's picture
Fadi Kabajah

תשובות

שיפור תנאי עבודה
שיפור מסכורת
הוספת קרן השתלמות לרוקחים (כחובה)
כביעת שכירות לרוקח ומחיר לשעה
הפסכה מכובדת לרוקח
תנאי עבודה הרבה יותר טובים
פחות רישומים מיותרים

1.8.19
277
0
0
הצבע\י לתשובה