Orna Novick's picture
Orna Novick

תשובות

זיהום האוויר מכלי רכב וחלקיקי אבק ממקורות שונים, בניה, מפוחים,מדורות וכו' הם גורם משמעותי בתחלואה. הייתי מצפה שיסגרו איזורים מסוימים בעיר לתנועת כלי רכב ואפשר יהיה לנוע בהם רק באופניים וסקוטרים. כמו כן נדרשת אכיפה כנגד שימוש
מקובל במפוחים בגינות למרות האיסור החל על כך.וכן פיקוח והגבלה על הדלקת מדורות במרחב העירוני.
יותר שטחים ירוקים עשויים להתמודד עם זיהום האויר .

7.9.19
79
0
0
הצבע\י לתשובה