Weiss Shani's picture
Weiss Shani

תשובות

נטיעת עצים והרבה. עציצים במקומות ציבוריים.
פיתוח תחבורה ציבורית מתקדמת ויעילה.
איסוף מסודר כמו במדינות מתוקנות של אשפה מזהמת-תרופות, מוצרי חשמל.
שימוש באנרגיות מתחדשות... לא ברור למי זה טוב כול הזיהום הזה.
השקעה במפעל נוסף כדוגמת השפדן כדי שיתמודד עם מי הביוב ושהביוב לא יוזרם לנחלים.
תקנים למפעלים בנוגע לטיפול בשפכים וזיהום האוויר שלהם.

9.9.19
88
0
0
הצבע\י לתשובה