Guy Erdman's picture
Guy Erdman

תשובות

שיפור התנהלות מוקדי 106. זמו התגובה וטיפול בקריאות הציבור.
בקרה שהטיפול בוצע כראוי (לפעמים קריאות נסגרות ללא טיפול אמיתי)

27.9.19
73
0
0
הצבע\י לתשובה

להקפיד ולדאוג חנקיון המרחב הציבורי (רחובות, מדרכות...) בתדירות גבוהה יותר.

27.9.19
62
0
0
הצבע\י לתשובה