Rachel Beh-Hur's picture
Rachel Beh-Hur

תשובות

יוזמה מבורכת!
האאכת חופשת לידה
מתן מידע אמין לגבי הנקה ומה מותר ואסור בהנקה (אוכל, שתיה, תרופות)
יותר חדרי הנקה במקומות ציבוריים
להתעקש במחלקת יולדות על הנקה מלאה ולא להציע מיד בקבוק בלילה
לתת תמיכה ועזרה לאם המניקהצאיך להתמודד עם הסביבה (בעל, בית, ילדים, סדר עדיפויות...) וההנקה ביחד.

7.1.20
52
0
0
הצבע\י לתשובה