Shir Iluz's picture
Shir Iluz

תשובות

להעלות את המודעות לשאיבה בלעדית
המון נשים לאחר לידה כאלה שהניקו ולא הצליחו וכאלה שלא הניקו בכלל בעקבות לידת פגים, תאומים וכו'
להעשיר רופאי ילדים ואחיות טיפת חלב בידע בנושא, בחשיבות, בקשיים שאיתם מתמודדות השואבות הבלעדיות
לסבסד יותר דרך קופות החולים משאבות מקצועיות שיתאימו לאורך חיים של שואבות בלעדיות כמו שנהוג בארהב.

7.1.20
80
0
0
הצבע\י לתשובה