Sagi Layush Hason's picture
Sagi Layush Hason

תשובות

לאחר כשלושה חודשים האם מחוייבת לחזור לעבודה. ההיא לא מספיקה להניק בבוקר, כבר סובלת מגודש בשלוש השעות הראשונטת של היום ולא תמיד יכולה, מצליחה או שישנם התנאים לשאיבת חלב אם. לא תמיד חוזרת בצהריים מהעבודה ואז צריכה שוב לשאוב, אך לא תמיד יכולה, מצליחה או שישנם התנאים לשאיבת חלב אם. אם ההמלצה היא אכן עד חצי שנה לכל הפחות, מן ההיגיון לחל"ד של חצי שנה.

8.1.20
82
0
0
הצבע\י לתשובה