Anna Shine's picture
Anna Shine

תשובות

בעיני כל תפיסת אשפוז של יולדות צריכה להשתנות. אפס הפרדה צריך להיות ברירת המחדל באשפוז ולא לבקשת היולדת, משאבי כח האדם שמוקדשים לתינוקיות היום, יכולים להיות מווסתים לטובת טיפול פרטני יותר היולדת, הכשרת כלל האחיות במערך כיועצותתהנקה, לביצוע השתלמויות עיתיות על מנת לחזק את הידע, הניסיון והכישורים הנדרשים להן על מנת לייעץ ולחזק אימהות מניקות, התייחסות להנקה כהזנה הבסיסית והטבעית של התינוק, פחות קלות בהצעת תמל ליולדת.

15.1.20
74
0
1
הצבע\י לתשובה