Nitzan Ganor Moscovitz's picture
Nitzan Ganor Moscovitz

תשובות

הארכת חופשת הלידה היא העניין המשמעותי ביותר. בנוסף לכך, הכשרת גורמים פרא רפואיים לייעוץ הנקה.חלק מהייעוץ צריך לכלול תמיכה נפשית ורגשית ולכן חש חשיבות שייעשהעל ידי גורמים מקצועיים שיודעים לתת אותו. כמו כן, הסברה על הנקה גם לסביבה ולא רק לאמהות.

17.1.20
74
0
0
הצבע\י לתשובה