Liana Sholomovich's picture
Liana Sholomovich

תשובות

הרחבת סמכויות חיונית לאחיות טיפולי בית:
1. מתן תרופות לתוך הוריד- על פי רשימה מסודרת ממשרד הבריאות
2. איזון ל"ד, קרישה וסוכר לפי פרוטוקולים מובנים וברורים
3.ניהול פצע- כולל החלטה על טיפול בדרגות פצע מתקדמות

21.1.20
247
1
0
הצבע\י לתשובה