Shoshan Adar's picture
Shoshan Adar

תשובות

כבת להורים בני 80+ המטורטרים בין קופ"ח למרפאות בבתי חולים.
כל אשר האחות עושה בבית חולים ניתן לעשות גם בבית,על מנת להקל על הקשישים ובני משפחותיהם,אשר לרוב ניזקקים ליום חופש ע"מ לקחתם לבדיקות

21.1.20
211
1
0
הצבע\י לתשובה