Inbar Lavi Bouhadana's picture
Inbar Lavi Bouhadana

תשובות

יועצת הנקה שמלווה באופן רציף כל אם בדיוק כמו רופא ילדים. בנוסף, הכרה באפס הפרדה בשלב הבסיסי בביהח כדי ליצור הנקה משמעותית וחיבור מידי כפי שצריך להיות באופן טבעי.
לבסוף, הארכת חופשת הלידה כי לא יתכן שלאחר 4 חודשים צריך למצוא פתרונות של תחליפים למשך רוב שעות היום

24.1.20
122
0
1
הצבע\י לתשובה