Shlomit Dubovi's picture
Shlomit Dubovi

תשובות

מסכימה בהחלט שיותר טיפולי בית בריאים למטופלים וחוסכים למערכת
הטיפול המקצועי ע״י צוות מיומן ושאר משימות המלונאות וסיעוד בסיסי ינתנו ע״י מסגרות בית אחרות

27.1.20
215
0
0
הצבע\י לתשובה