Yuval Weiss's picture
Yuval Weiss

תשובות

בניית מסלול להתמחות בפסיכאטריה בקהילהבו יושם דגש לא על פסיכוטיים במחלקות סגורות אלא על הפרעות נפשיות בקהילה
כמובן שצריכה להיות רוטציה בבי"ח, אבל הדגש צריך להיות על הקהילה

22.7.20
57
0
0
הצבע\י לתשובה